1. Kabzeel
 2. Kadesh
 3. Kadmiel
 4. Kallai
 5. Kanah
 6. Kareah
 7. Karkaa
 8. Karkor
 9. Kartah
 10. Kartan
 11. Kattath
 12. Kedar
 13. Kedemah
 14. Kedemoth
 15. Kedesh
 16. Kehelathah
 17. Keilah
 18. Kelaiah
 19. Kemuel
 20. Kenan
 21. Kenath
 22. Kenaz
 23. Kenites
 24. Kenizzites
 25. Kerchief
 26. Keren-Happuch
 27. Kerioth
 28. Keturah
 29. Key
 30. Kezia
 31. Keziz
 32. Kibroth-Hattaavah
 33. Kibzaim
 34. Kidnapping
 35. Kidney
 36. Kidron
 37. Killing
 38. Kinah
 39. Kindness
 40. Kine (Bovine)
 41. King
 42. Kingdom of Heaven
 43. Kingdom of Satan
 44. King's Dale
 45. Kir
 46. Kir-Haraseth
 47. Kiriathaim
 48. Kirjathaim
 49. Kirjath-Arba
 50. Kirjath-Huzoth
 51. Kirjath-Jearim
 52. Kirjath-Sannah
 53. Kirjath-Sepher
 54. Kish
 55. Kishi
 56. Kishion
 57. Kishon
 58. Kiss
 59. Kite
 60. Kithlish
 61. Kitron
 62. Kittim
 63. Kneading-Trough
 64. Knife
 65. Knowledge
 66. Koa
 67. Kohath
 68. Kolaiah
 69. Korah
 70. Kore
 71. Korhites
 72. Koz
 73. Kushaiah